Declaratii Fiscale

Declaratii Fiscale

   Societatile noastre Adoris autorizate de CECCAR pun la dispozitia Asociatiilor de Proprietari din Bucuresti urmatoarele servicii:

 1. intocmirea, semnarea cu semnatura digitala si depunerea electronica a declaratiei privind obligatiile de plata pentru contributii sociale, impozit pe venit si evidenta  persoane asigurateDeclaratia 112
 2. intocmirea si depunerea declaratiei  informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venitDeclaratia 205
 3. intocmire ordine de plata / foi de varsamant cu obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate
 4. intocmire, completare si actualizare Registru electronic de evidenta a salariatilor – Revisal
 5. intocmire state de plata pe baza de foi de prezenta
 6. reglare fisa platitor luata de la ANAF
 7. intocmire si gestionare dosare de personal
 8. intocmire contracte  individuale de muncaCIM
 9. intocmire acte aditionale la contractul individual de munca
 10. intocmire decizie de incetare a contractului individual de munca
 11. intocmire decizie de modificare contract prevazuta de legislatie – act aditional
 12. intocmire si emitere de adeverinte de vechime in munca precum si alte adeverinte solicitate de angajat / angajator .

Ghid Fiscal: Obligatiile fiscale pe care le au asociatiile de proprietari in anul 2022

declaratii-fiscale-1

  Orice Asociatie de proprietari are obligatia legala sa se inregistreze fiscal si sa obtina astfel un  cod de identificare fiscala.

  Pentru atribuirea codului de inregistrare fiscala si pentru a fi eliberat un Certificat de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari trebuie sa depuna la Fisc Declaratia 010Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Aceasta declaratie se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii asociatiei.

Nota: Eventualele modificari ulterioare ale informatiilor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie sa fie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea unei Declaratii de mentiuni (Declaratia 700 – vizibila aici).

Certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza in 10 zile

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea ANAF elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie in mod obligatoriu codul de identificare fiscala.

In documentul mentionat se precizeaza ca eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia trebuie sa predea organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

Este important de stiut ca asociatiile de proprietari au obligatia sa mentioneze codul de identificare fiscala propriu pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise.

Asociatiile de proprietari conduc  contabilitatea  in partida simpla.

Pentru stabilirea starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare. Orice evidenta contabila trebuie sa fie tinuta in limba romana si in moneda nationala.

Asociatiile de proprietari au obligatia sa calculeze si sa inregistreze in evidente impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate catre bugetul general consolidat, precum si sa calculeze, sa retina si sa inregistreze in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa.

Evidentele vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. Pentru exercitiul financiar in curs evidentele se pastreaza la domiciliul fiscal al contribuabililor.

Nota: In cazul in care unele evidente contabile sau fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatia informatica cu ajutorul careia a emis acele documente.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze orice venit realizat cat si orice cheltuiala efectuata privind activitatea economica desfasurata, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze, pentru activitatea desfasurata, documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

Care sunt obligatiile fiscale ale unei asociatii de proprietari in anul 2022

Office Desk Top ca. 2002 Edison, New Jersey, USA

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari, trebuie luate in considerare urmatoarele situatii:

       1.  Asociatia are angajati cu contract de munca

   In acest caz, asociatia are obligatia sa determine impozitul pe venitul din salarii. Concret, impozitul lunar pe venitul din salariu este un impozit final, care se calculeaza si se retine la sursa.

   Pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, impozitul se determina prin aplicarea unei cote de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii (calculat prin deducere din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni) si urmatoarele:

 • deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
 • cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
 • contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

   Pentru celelalte cazuri, impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora (de exemplu, in situatia indemnizatiilor sau primelor acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari).

    Incepand cu veniturile lunii AUGUST 2022, conform OG 16 / 2022, pentru angajatii part-time care nu cumuleaza in cursul lunii, in baza a 2 sau mai multe contracte individuale de munca, venituri de minim 2550 lei (salariul minim brut pe economie), contributia de asigurari de sanatate (CASS) si contributia pentru asigurari sociale (CAS) vor fi calculate la nivelul salariului minim brut pe economie. Aceasta prevedere a mai fost aplicata in anul 2017, cand am tratat subiectul pe larg, cu exemple, aici.

   ATENTIE!!! Aceste prevederi nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

          2. Asociatia incheie contracte potrivit Codului civil

   Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau exercita profesii libereprofesii liberale (cu exceptia contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuala) si este inregistrata fiscal potrivit legislatiei in materie, asociatia de proprietari nu are obligatii de retinere la sursa nici a impozitului si nici a contributiilor sociale.

    Documentul care atesta inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care desfasoara activitati independente este:

 • pentru comercianti, care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului – ONRC, in care este inscris codul unic de inregistrareCUI atribuit potrivit legii speciale;
 • pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, certificatul de inregistrare fiscala in care este inscris codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal.

   Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul in baza Codului civil, nu este persoana fizica autorizata, respectiv nu este inregistrata fiscal si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activitati independente” si cap. VII „Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura” din titlul IV al Codului fiscal, asociatia de proprietari calculeaza impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordarii veniturilor prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

  Conform prevederilor noului Cod Civil, nu mai exista notiunea de conventie civila. Aceasta a fost inlocuita cu notiunea de contract de antrepriza. Puteti descarca un model de aici.

   Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

   Totodata, asociatia de proprietari are obligatia sa declare acest impozit in Declaratia 100 – „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” precum si, anual, in Declaratia 205 – „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit„.

             3. Asociatia obtine venituri din activitati economice

    Ghidul ANAF mentioneaza ca sunt considerate venituri neimpozabile pentru asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii.

  De exemplu, sumele reprezentand venituri din inchirierea spatiilor detinute de asociatiile de proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, daca aceste sume sunt utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei caldurii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, si in anii urmatori anului in care acestea au fost inregistrate.

    In schimb, daca aceste venituri nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei ii revin urmatoarele obligatii:

 • sa calculeze impozitul pe profit realizat, conform evidentelor, in cota de 16% si sa-l vireze la bugetul de stat;
 • sa depuna, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator,  Declaratia 101Declaratie privind impozitul pe profit”.

declaratii-fiscale-3

Ce sanctiuni pot plati asociatiile de proprietari

   Se sanctioneaza cu amenda:  neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, precum si retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre acestia, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa. Astfel, amenzile cu care se sanctioneaza aceste tipuri de contraventii se incadreaza intre 1.000 si 8.000 de lei, astfel:

 • amenda de la 1.000 de lei la 1.500 de lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 de lei inclusiv;
 • amenda de la 4.000 de lei la 6.000 de lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 de lei si 100.000 de lei inclusiv;
 • amenda de la 6.000 de lei si 8.000 de lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 de lei.

   De asemenea, se sanctionaeza cu amenda contraventionala de la 500 de lei la 1.000 de lei urmatoarele doua contraventii:

 • nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni.
 • neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora.

Definitie termeni folositi:

Expert contabil = persoana fizica sau juridica definita ca atare prin Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

Cabinet = expertul contabil sau societatea de expertiza contabila care furnizeaza in mod liber servicii contabile pe piata.

Polita de asigurare profesionala pentru malpraxis = polita care acopera eventuale riscuri de neglijenta sau erori ce pot aparea fara intentie in activitatea profesionala (cenzorate lunare sau expertize contabile pentru asociatii de proprietari) desfasurata de un expert contabil (cenzor PFA, cenzor persoana juridica sau societate de expertiza contabila).