Obligații fiscale pentru anul 2016 – asociații de proprietari

Obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari

Pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale de către asociațiile de proprietari, trebuie luate în considerare următoarele situații:

1. Asociația care are angajați cu contract de muncă:

În acest caz, asociația are obligația să determine impozitul pe venitul din salarii. Concret, impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculează și se reține la sursă.

tarife-si-onorarii-1

Pentru angajații care au funcția de bază la asociație, impozitul se determină prin aplicarea unei cote de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, și următoarele:

 • deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
 • cotizația sindicală plătită în luna respectivă;
 • contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Pentru celelalte cazuri, impozitul pe salarii se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora (de exemplu, în situația indemnizațiilor sau primelor acordate membrilor aleși ai asociațiilor de proprietari).

2. Asociația care încheie contracte potrivit Codului civil:

Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, este persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau exercită profesii libere (cu excepția contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală) și este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie, asociația de proprietari nu are obligații de reținere la sursă nici a impozitului și nici a contribuțiilor sociale.

Documentul care atestă înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități independente este:

 • pentru comercianți, care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care este înscris codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
 • pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, certificatul de înregistrare fiscală în care este înscris codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul în baza Codului civil, nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activități independente” și cap. VII „Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură” din titlul IV al Codului fiscal, asociația de proprietari calculează impozitul pe venitul achitat persoanelor respective, la momentul acordării veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Totodată, asociația de proprietari are obligația să declare acest impozit în formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” precum și, anual, în formularul 205 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

3. Asociația care obține venituri din activități economice:

Ghidul ANAF menționează că sunt considerate venituri neimpozabile pentru asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, potrivit legii.

De exemplu, sumele reprezentând venituri din închirierea spațiilor deținute de asociațiile de proprietari, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit, dacă aceste sume sunt utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței căldurii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, și în anii următori anului în care acestea au fost înregistrate.

În schimb, dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci asociației îi revin următoarele obligații:

 • să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidentelor, în cotă de 16% și să-l vireze la bugetul de stat;
 • să depună, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Posibile sancțiuni pentru asociațiile de proprietari

Potrivit ghidului realizat de Fisc, se sancționează cu amendă nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, precum și reținerea și nevărsarea în totalitate, de către aceștia, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă. Astfel, amenzile cu care se sancționează aceste tipuri de contravenții se încadrează între 1.000 și 8.000 de lei, astfel:

 • amendă de la 1.000 de lei la 1.500 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 de lei inclusiv;
 • amendă de la 4.000 de lei la 6.000 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 de lei și 100.000 de lei inclusiv;
 • amendă de la 6.000 de lei și 8.000 de lei dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 de lei.

De asemenea, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 de lei la 1.000 de lei următoarele două contravenții:

 • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
 • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.